Foto's >  Lit Schikking
   

Liturgische schikking

Anneke Pierik schikt nu de bloemen (zonder het te weten) voor haarzelf.
Als dank van de gemeente voor al haar mooi gemaakte schikkingen. (25 jan 2015)DSC_5999DSC_6016DSC_6053DSC_6067


Pasen, April 2011

Een grote bos heerlijk geurende witte seringen.
Wit voor de zuiverheid en schoonheid van de paasmorgen.
Links de engel met de steen die hij heeft weggerold van de opening van het graf. 
Op de achtergrond vijf kaarsen, vier witte voor degenen die belijdenis doen
en een blauwe kaars voor Kevin, de dopeling.
Een verlichte (kaarsen), een verstilde (engel en steen) en een uitbundige (seringen) schikking.
Verlicht, verstild en uitbundig mag Pasen zijn!
2011 pasen

Stille Zaterdag, April 2011
De schikking van paasmorgen is al opgesteld,
maar nog verborgen door een sluier van zwart tule.
2011 stille zaterdag

Goede Vrijdag, April 2011

Er zijn drie kruizen opgericht; bij de middelste liggen rode bloemen als beeld voor
het vergoten bloed en voor de 'gegeven' Geest.
2011 goede vrijdag

Witte Donderdag, April 2011

De witte violen zijn beeld voor zuiverheid en nederigheid.
De handdoek en de kan tonen de voetwassing.
En het brood en de druiven verbeelden het Laatste Avondmaal.
2011 witte donderdag

40-dagentijd, week 6

Een palmpasenstok vol symbolen die betrekking hebben op de gebeurtenissen in de stille week.
De palmtakjes zijn symbool voor de intocht in Jeruzalem.
Het brood is beeld voor het Laatste Avondmaal.
De blinkende schijfjes verbeelden de 30 zilverlingen, het verradersloon van Judas.
De haan herinnert aan de verloochening van Petrus.
De kruisvorm wijst naar Golgotha.
In het hart van het kruis een brood in de vorm van een zon, als beeld voor de Zon van pasen.
De eieren symboliseren de lente en een nieuw begin.
De vlinders houden ons door hun gedaanteverandering uit rupsen voor,
dat er een leven is na de dood. 
2011 - 40 dagen tijd week 6

 40-dagentijd, week 5
Het kruis is gereed om in navolging van Christus
en van Simon van Cyrene verder gedragen te worden.

2011 - 40 dagen tijd week 5


40-dagentijd, week 4
Prominent in de schikking hangt de weegschaal: hét symbool voor rechtspraak en oordeel over schuld of onschuld. De schaal met witte bloemen, symbool voor onschuld staat hoog en de schaal van schuld is leeg, maar staat toch laag. Het oordeel is dus: "schuldig"! Over Jezus was door de hogepriesters vóór zijn berechting al besloten tot de doodstraf. De weegschaal is gemanipuleerd door een touw. Dit touw staat voor een rechtspraak, waar ook ter wereld, die zich bij voorbaat bindt aan de uitspraak 'schuldig'. Maar het touw is ook een symbool voor de verbondenheid van Christus met ons en onze schuld, waarnaar Hij werd gewogen. Knoeien met rechtspreken kan je boze dromen en slapeloze nachten bezorgen, zoals de vrouw van Pilatus, (weergegeven als portret). Maar geknoei met recht maakt ook vuile handen, die je moet wassen zoals Pilatus (gesymboliseerd door een schaal met water). 

2011 - 40 dagen tijd week 4


40-dagentijd, week 3
In de schikking gaat het om de gebogen witte bloem als beeld voor Jezus,
geknield in zijn eenzaam gebed.
De drie liggende gesloten bloemen verbeelden de slapende discipelen.
Het dode hout accentueert de eenzaamheid en de verlatenheid.
De schikking verbeeldt een verstilt moment van wat zich afspeelde in de hof van Gethsémane.
rstilt moment van wat zich afspeelde in de hof van Gethsémane.

2011 - 40 dagen tijd week 3


40-dagentijd, week 2

Centraal in de schikking staat een hart, het symbool voor liefde en vriendschap.
In de kleurstelling is er een lichte en een donkere kant als beeld voor
vriendschap enerzijds en jaloezie en verraad anderzijds. 
Vóór de schikking staat een afbeelding van de zogenaamde vriendschapsicoon,
die in Taizé gebruikt wordt bij de "Pelgrimage van Vertrouwen".
De vriendschap komt vooral tot uitdrukking in het liefdevolle gebaar,
waarmee Jezus zijn hand op de schouder van Menas legt.

2011 - 40 dagen tijd week 2


40-dagentijd, week 1
Er is een gedeelte van de schikking van bidstond 2011 gebruikt.
De gebogen bladen omsluiten als biddende handen de witte bloemen van hoop en dankbaarheid.
Het thema voor deze zondag "Brood" wordt zichtbaar in het gebroken brood,
als beeld voor Christus, die ons "het Brood is, van God gegeven".
Woorden uit gezang 75: 1,2.
(Zie hiervoor ook het veertigdagenboekje zondag 13 maart, elders op de website)

2011 - 40 dagen tijd week 1
 

Bidstond 2011
De vierkantige vorm en de bundeltjes takken in de schikking symboliseren een wachtpost vanwaaruit naar alle kanten kan worden uitgekeken. In het midden vormen de gebogen schutbladeren biddende handen met de vingertoppen naar elkaar. De gebogen vorm met hyacinten verbeeldt een lens om mee uit te zien naar Gods antwoord op onze vragen. In de hoeken staan eucharisbloemen als lantaarntjes om de wachters bij te lichten. De schikking wil uitdrukken dat bidden wachthouden is en wachthouden bidden.
2011 bidstond 14 maart


Dankdag 2010
De schikking drukt evenwicht en balans uit. De balans tussen ontvangen en dankbaar zijn,
tussen hebben en delen, het evenwicht tussen krijgen en geven, tussen bidden en danken.
Ook het evenwicht in de seizoenen is uitgedrukt: de frisheid van de zwevende rose bloemen
als beeld voor lente is in balans met de rustende paarse kolen als beeld voor de herfst.
Het geheel wil uitdrukking zijn van de dankbaarheid en de eerbied
voor wat ons in de schepping gegeven is.

2010-11-03 dankdag

Aan - en aftreden van Ambtsdragers, 12 September 2010.
De zonnebloem, de naam zegt het al, staat voor stralen, voor aandacht, voor warmte.
De zes staande zonnebloemen zijn beeld voor de aantredende ambtsdragers
en de zeven laag-gestoken zonnebloemen voor de aftredenden.
Zij staan te midden van diverse soorten grassen die de gemeenteleden uitdrukken
met wie ze samen één geheel vormen.
De drie stokken van de duizendknoop staan voor de drie aspecten van het ambtsdrager-zijn:
de soldaat, de atleet en de boer.
De basis van de schikking wordt gevormd door de bladeren van de vingerplant. Zo'n blad heeft de vorm van een hand. Daardoor zijn ze beeld van ons dragen van ambtsdragers.
Maar bovenal is het een uiting van ons gedragen weten in Gods handen.
De liturgische kleur deze zondag is rood.
Door een enkele bloem komt die kleur ook voor in de schikking.
Rood staat in dit verband voor het vuur,
het enthousiasme en de troost van de Heilige Geest.

2010-09-12 bevestiging ambtsdragers

Startdienst, 5 September 2010
Opvallend in de schikking is het anker: symbool van hoop;
het leven mag onstuimig zijn, het anker hecht aan de bodem van ons bestaan
en biedt hoop en houvast, want God is de bodem van ons bestaan.

De hoofdkleuren zijn groen en wit. Groen is de kleur van de hoop, maar ook de kleur van leven.
En wit is eigenlijk de optelsom van alle kleuren.
Wit vertegenwoordigt als het ware de diversiteit aan kleurrijke leden van de gemeente.
De schikking is overdadig in vorm en omvang als beeld voor de volheid van de hoop.
In de schikking zijn ook symbolen van kleinere hoop: het touw, dat een drenkeling kan worden toegeworpen
en de strohalmen als beeld voor de laatste hoop.

Hopen is een werkwoord: hopen moet je doen!
Maar hoop is ook een geschenk, een bezit, iets wat je hebt.
En vol van hoop wil zeggen: veel hoop, genoeg om weg te geven, om hoop te géven.

Moge deze schikking hoopgevend zijn.

2010-09-05 startzondag

Hemelvaarstdag 2010
Het blauwe doek verbeeldt de blauwe lucht, waarin een wolk van fluitekruid.
Aan de voet van de schikking elf staande stenen als beeld voor de discipelen, die achterbleven.
De opgaande vorm van de schikking wil uitdrukken dat het geheim van "de hemelvaart"
een geheim is tussen hemel en aarde, tussen God en mensen.

Hemelvaart 2010 - 006

Hemelvaart 2010 - 004


Pinksteren 2009
Gods adem, Zijn Geest over ons uitgestort en aan ons oplichtend.
Van boven neerdalend het rood van vuur en geestkracht.
De schikking waaiert op vanuit een vuurpot in kleuren van warmte en vuur.
In het midden vijf kaarsen verwijzend naar de mensen die in deze dienst centraal staan.
Kaarsen staan symbool voor oplichten in het donker, voor warmte en saamhorigheid,
geestdrift en enthousiasme in kou en onverschilligheid.
Pinksteren is ook het feest van elkaar verstaan, waar je ook vandaan komt.
Symbolen, kleuren, bloemen en muziek spreken allemaal een eigen taal van grootheid en schoonheid,
die door iedereen in zijn eigen zieletaal kan worden begrepen.
Het beeld van neerdalend vuur vindt u terug in de omslag van de liturgie.
Op het orgel een tweede schikking met centraal een trompet, 
het beeld voor uitbazuinen, uitzingen, doen, Pinksteren in praktijk brengen! 

Pinksteren 2009 - 008

Pinksteren 2009 - 003

Pinksteren 2008 - 012

Pinksteren 2008 - 008

Pinksteren 2007 - 013

Pinksteren 2007 - 014