Ambtsgroepen >  Pastoraat
   

Doelstelling
De Ambtsgroep Pastoraat heeft als doelstelling het organiseren en verlenen van pastorale zorg in onze gemeente.

Samenstelling
Deze Ambtsgroep bestaat uit een (ouderling)voorzitter, de secretaris, een predikant, de wijkouderlingen, een diaken, de pastoraal medewerkers en de wijkmedewerkers.
In de Ambtsgroep kunnen niet ambtsdragers worden benoemd, belast met speciale taken.
Deze pastorale zorg wordt gestuurd vanuit de Stuurgroep Pastoraat.
De Stuurgroep Pastoraat wordt gevormd door een (ouderling)voorzitter, de secretaris, een predikant, wijkouderlingen en een diaken.

Taken en Bevoegdheden
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:
 - het verlenen van pastorale zorg aan gemeenteleden,
 - het bijstaan van de predikanten voor zover het pastorale zorg betreft,
 - het verdelen van de pastorale zorg over de wijken,
 - het organiseren van (groot)huisbezoeken,
 - het bijwonen van huwelijksdiensten en begrafenissen,
 - het voordragen van de bestemming van de Paaskaars aan de kerkenraad,
 - het voordragen van het jaarthema aan de kerkenraad,
 - het jaarlijks rapporteren van de afgelegde (groot)huisbezoeken,
 - het uitvoeren van alle werkzaamheden verband houdende met de pastorale zorg in de gemeente,
 - het doen van voorstellen aan de kerkenraad verband houdende met pastorale zaken.

Leden Ambtsgroep:
   (2018) Voorzitter : Dhr. R. Pierik, Dirk van Clevestr 19 (tel. 409024)
   (----)  Secretaris : Mevr. H. van Wijk, Sluisstraat 4, Werkendam (512978)  
   (----)  Predikant : Ds. B. Ridder, Voorstraat 14 (tel 401265)

   (2018)  Wijk A:  Dhr. M.J. Overduin, Drossaard 3, Woudrichem (tel. 303316)
   (2017)  Wijk B:  Mevr. W. Groeneveld- de Jong, Het Leen 2 (tel. 443713)
   (2021)  Wijk B:  Mevr. T.M. van der Steen-de Peuter, Anjerlaan 7 (tel. 403493)
   (2019)  Wijk D:  Mevr. M.C. de Peuter-Arendse, Burg. H. Blokstr 7 (tel. 402223)
   (2019)  Wijk E:  Mevr. M.H.S. Bossers-Rook, vd Duyn v Maasdamstr 11 (tel. 310212)
   (2019)  Wijk G:  Mevr. W.J. Schouten-van Tilborg, Galerij 10 (tel. 402776)      

   (2021)  Wijk ? :  Dhr. B. Verschoor, Hoekje 7 (tel. 403544)

*) De secretaris is geen ambtsdrager.
Tussen de ( ) wordt het jaar van de afloop van hun termijn aangegeven.