Ambtsgroepen >  Kerk & Jeugd
   

Doelstelling
De Ambtsgroep Kerk & Jeugd heeft tot taak de jeugd in onze gemeente binding te laten houden met het geloof en de kerk. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door activiteiten voor de jeugd binnen onze gemeente te ontwikkelen en te coördineren, om zo de jeugd/jongeren met zijn/haar eigen identiteit een vertrouwde omgeving aan te bieden, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente, zodat zij volwaardige leden van onze gemeente kunnen zijn.
De Ambtsgroep kan voor het bereiken van deze doelstelling werkgroepen instellen.

Samenstelling
Deze Ambtsgroep bestaat uit de jeugdouderling, een predikant, 2 gemeenteleden en de vertegenwoordigers uit de oppasdienst, kindernevendienst, clubwerk, jeugdkerk en catechese.

Taken en Bevoegdheden
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:
 - overleg, coördineren en opzetten van activiteiten voor de jeugd
 - toerusting en instructie aan de ingestelde werkgroepen
 - het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan voor de jeugd
 - het ontwikkelen van de volgende activiteiten: 
     - kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar
     - kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8
     - clubwerk voor de kinderen vanaf groep 3 t/m klas 3 VO
     - jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
     - catechese voor jongeren van 12 t/m 17 jaar
     - het organiseren of opzetten van of meewerken van overige activiteiten 
       om de jongeren bij de kerk en de samenleving te betrekken zoals bij de
       Vakantie Bijbelclub en de Interkerkelijke Werkgroep

Uitwerking vindt plaats in een jaarlijks op te stellen werkplan dat ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd.

Leden Ambtsgroep:
  (2021)  Voorzitter:  Dhr. P.P. Schermers, Wisselslag 3 (tel. 0614358615)
  (----)  Secretaris:  vacant  
  (----)  Predikant:  Ds. B. Ridder, Voorstraat 14 (tel 401265)
  (----)  Vz. Oppasdienst:  Leonie Kant, Sportlaan 26 (tel. 301157)
  (----)  Vz. Kindernevendienst:  Wilhelmien de Groot
  (----)  Vz. Jeugdkerk:  Vacant
  (----)  Vz. Clubwerk: Jan-Peter Wiersma, Vlinderslag 56 (tel. 0628392379)
  (----)  Vz. Catechese:  Corina de Peuter, Burg. Blokstraat 7 (tel. 402223)
  (----)  Lid IKW:  Marcel Jongkind
  (----)  Algemeen lid: vacant


Alleen de voorzitter en de predikant zijn ambtsdragers.
Tussen de ( ) wordt het jaar van de afloop van hun termijn aangegeven.